Authorized reseller
Authorised reseller
0
icoon Winkelwagen donker
Terug naar overzicht
Toepassingen

De sectoren en toepassingen voor waterstraalsnijden zijn vrijwel onbeperkt. Waterjets worden ingezet bij ieder project waar onderdelen uit plaatmateriaal gesneden worden. In bijna iedere bedrijfstak in de productiesector zijn één of meer van deze toepassingen nodig. Verder wordt op beroepsopleidingen en hogescholen de volgende generatie technici opgeleid met deze technologie.

Bekijk alle toepassingen
Terug naar overzicht
Voor wie?

De sectoren en toepassingen voor waterstraalsnijden zijn vrijwel onbeperkt. Waterjets worden ingezet bij ieder project waar onderdelen uit plaatmateriaal gesneden worden. In bijna iedere bedrijfstak in de productiesector zijn één of meer van deze toepassingen nodig. Verder wordt op beroepsopleidingen en hogescholen de volgende generatie technici opgeleid met deze technologie.

Algemene voorwaarden

Verkoop en dienstverlening (watersnij)machines
Weez’r BV
Ambachtsstraat 43
7102 DW Winterswijk
www.weezr.nl
hierna te noemen: “gebruiker‍"

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Afnemer: de wederpartij van gebruiker, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen gebruiker en afnemer.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen gebruiker en een afnemer tot productie, verkoop en levering van goederen (zoals: (watersnij)machines, machinetoebehoren, onderdelen en hiermee vergelijkbare goederen) en diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten voor onderhouds-, installatie-, en reparatiewerkzaamheden. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. De algemene voorwaarden van afnemer gelden niet, behoudens indien en voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door gebruiker zijn geaccepteerd.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk is het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle door gebruiker uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door afnemer schriftelijk binnen dertig dagen na het uitbrengen van de aanbieding of offerte wordt bevestigd.

2. Levertijden in aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn indicatief en geven afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

3. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Indien de aanvaarding door afnemer (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker ondubbelzinnig schriftelijk anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De aanbieding of offerte wordt in zijn geheel door afnemer geaccepteerd of afgewezen.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7. Alle technische en/of overige (gebruikers-) eisen (al dan niet op basis van een programma van eisen) die door afnemer aan door gebruiker te leveren goederen en/of diensten worden gesteld, welke afwijken van de gebruikelijke normen en eisen, dienen voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk bij gebruiker te worden gemeld. Gebruiker zal hieraan slechts gebonden zijn, indien hij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk instemt met deze aanvullende technische en/of overige (gebruiks-) eisen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zulks op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan afnemer in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door de medewerkers van gebruiker of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten en veiligheid.

7. Afnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of door goederen of diensten van gebruiker schade lijden, en welke aan afnemer toerekenbaar zijn c.q. voor diens risico komen. Indien gebruiker uit dien hoofde of na doorlevering door afnemer aan derden, door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan (zulks op kosten van afnemer). Alle kosten en schade aan de zijde van afnemer en derden komen verder volledig voor rekening en risico van afnemer.

8. Indien afnemer aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat die informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt af fabriek/kantoor/magazijn van gebruiker.

2. Levering geschiedt ter keuze van gebruiker op basis van "Incoterms" of “ Free Carrier”, waarbij de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende voorwaarden van toepassing zijn.

3. Afnemer is verplicht de goederen en/of diensten af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert, doet afleveren en/of uitvoert, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld en/of worden uitgevoerd.

4. Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan wel de goederen door overmacht niet naar het afleveradres kunnen worden vervoerd, is gebruiker gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van afnemer.

5. Indien de goederen worden bezorgd, is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten aan afnemer in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Gebruiker is niet aansprakelijk voor vertraging in het transport. Het transport en het plaatsen c.q. installeren van goederen geschiedt voor rekening en risico van afnemer.

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat afnemer deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en geeft als zodanig geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bij overschrijding van een (lever)termijn dient afnemer gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

8. Gebruiker is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Modellen

Is aan afnemer een monster, model of “demo” getoond of verstrekt, dan wordt dit vermoed slechts als aanduiding of voorbeeld te zijn getoond of verstrekt, zonder dat de geleverde goederen daar noodzakelijkerwijs (volledig) aan behoeven te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de geleverde goederen daarmee volledig zullen overeenstemmen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn na (af)levering, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, waaronder begrepen door afnemer van tevoren opgegeven (gebruikers-) specificaties, althans of het geleverde voldoet aan de eisen die daarvoor in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen behoren binnen drie dagen na (af)levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekortkomingen behoren binnen drie weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na (af)levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Indien niet tijdig door afnemer wordt gereclameerd, vervalt het recht van afnemer om gebruiker aan te spreken voor enig vermeend gebrek in de prestatie van gebruiker.

3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen en/of diensten. Wenst afnemer gebrekkige goederen te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker wordt aangegeven.

Artikel 8 Prijzen

1. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn netto, exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken (on)kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij door gebruiker uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Indien gebruiker met afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, zulks ondermeer –doch niet uitsluitend- in de omstandigheden als genoemd in lid 3 van dit artikel en artikel 9 lid 3.

3. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan als gevolg van bijvoorbeeld (gewijzigde) wisselkoersen en overige kostprijsbepalende factoren, zoals lonen, grondstoffen, halffabrikaten, intellectuele eigendomsrechten en/of verpakkingsmateriaal. Het vorenstaande is ook van toepassing op kostenverhoging als gevolg van maatregelen van de overheid.

4. In verkoopprijzen zijn geen kosten voor transport en/of ingebruikstelling en/of montage en/of onderhoud inbegrepen, tenzij door gebruiker in de offerte of overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling door afnemer dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld op de factuur van gebruiker en bij het ontbreken daarvan uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd en zonder korting of verrekening.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op.

3. Indien afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling van gebruiker is vereist. Afnemer is alsdan een (boete)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels-) rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels-) rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van volledige betaling.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of “change of control” van c.q. bij afnemer, zijn de vorderingen van gebruiker op afnemer onmiddellijk opeisbaar.

5. Gebruiker heeft het recht door of voor koper gedane betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering op door of namens gebruiker gemaakte (on)kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de gefactureerde hoofdsom en lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de gefactureerde hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen en lopende rente alsmede (on)kosten worden voldaan.

6. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

7. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer verplicht op eerste verzoek van gebruiker en naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de (betalings-)verplichtingen door afnemer. Gebruiker is tevens gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien afnemer niet binnen de gestelde termijn aan het vorenstaande voldoet, raakt hij direct in verzuim.

8. Gebruiker is bevoegd zijn schulden aan afnemer (of aan afnemer gelieerde ondernemingen) te verrekenen met vorderingen van gebruiker op afnemer (of aan afnemer gelieerde ondernemingen) en vorderingen van aan gebruiker gelieerde ondernemingen op afnemer (of aan afnemer gelieerde ondernemingen). Daarnaast is gebruiker bevoegd zijn vorderingen op afnemer (of aan afnemer gelieerde ondernemingen) te verrekenen met schulden die gebruiker of aan gebruiker gelieerde ondernemingen hebben aan afnemer (of aan afnemer gelieerde ondernemingen). Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker totdat afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen:a. de tegenprestatie(s) met betrekking tot door gebruiker geleverde en/of te leveren goederen en/of diensten;b. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door afnemer van voormelde overeenkomsten.

2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud van gebruiker vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De onder het eigendomsvoorbehoud van gebruiker vallende goederen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Alle vorderingen die afnemer bij het op toegestane wijze doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verkrijgt op derden, zullen op kosten van afnemer in de hoogst mogelijke rang aan gebruiker worden verpand.

3. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op door gebruiker onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen en alles te doen wat redelijk en noodzakelijk is, om de (eigendoms-) rechten van gebruiker veilig te stellen.

4. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan gebruiker ter inzage te geven. Afnemer is voorts gehouden alle aanspraken van afnemer op verzekeraars en assurantietussenpersonen met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op kosten van afnemer in de hoogst mogelijke rang te verpanden aan gebruiker.

5. Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of daartoe gegronde vrees bestaat, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen bij afnemer of derden die de goederen voor afnemer houden weg te (doen) halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het door afnemer verschuldigde, zulks onverminderd de overige rechten en verhaalsmogelijkheden van gebruiker (waaronder het recht om volledige schadevergoeding te vorderen). Voor het geval gebruiker zijn eigendomsvoorbehoud effectueert, geeft afnemer reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die eigendommen mee terug te nemen.

Artikel 12 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren goederen en diensten geschikt zijn voor een normaal gebruik en voldoen aan de redelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Voor het overige geeft gebruiker geen (extra) garantie op geleverde goederen en diensten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Indien de door gebruiker verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak (of onderdelen), is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent of leverancier wordt verstrekt. Gebruiker is uitsluitend gehouden uitvoering te geven aan enige garantie, indien afnemer al zijn verplichtingen jegens gebruiker is nagekomen.

2. De in lid 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren goederen zijn bestemd voor gebruik in het buitenland en afnemer van dit gebruik voor het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt bij gebruiker.

3. De in lid 1. genoemde garantie geldt gedurende de maximale periode zoals vermeld op de factuur van gebruiker en bij het ontbreken daarvan gedurende een periode van maximaal 6 maanden na levering. De garantie is niet van toepassing bij eventuele doorverkoop door afnemer aan derden.

4. Indien de te leveren goederen niet voldoen aan de in lid 1 genoemde garantie, zal gebruiker de goederen binnen een redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door afnemer, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel, zulks mede afhankelijk van de aard van het gebrek en de voorraad van gebruiker en/of de medewerking van de fabrikant. In geval van vervanging verbindt afnemer zich reeds nu voor alsdan de te vervangen goederen aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker over te dragen.

5. De in lid 1 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van: (a) onoordeelkundig, oneigenlijk en/of onjuist gebruik door of namens afnemer of derden, (b) normale slijtage, (c) onjuiste of onvolledige informatie (waaronder een programma van eisen) door of namens afnemer of (d) installatie, montage, wijziging en/of reparatie van de goederen door opdrachtgever of derden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

6. Het gebruik van door gebruiker geleverde goederen dient volgens de gebruikershandleiding en eventuele instructies van gebruiker te geschieden. Het gebruik van de goederen is volledig voor risico van afnemer en derden. Snijwerk met behulp van (watersnij)machines kan voor kleurafwijking in het materiaal zorgen. Deze en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op materialen en productkwaliteit vallen niet onder de in lid 1 genoemde garantie.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer.

2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft gebruiker jegens afnemer recht op de maximaal toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft gebruiker in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande (niet tijdig betaalde) hoofdsom, met een minimum van 70 euro voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet (tijdig) is voldaan.

3. Gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

4. Afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:- afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal nakomen. - afnemer verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van gebruiker onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst door afnemer rechtsgeldig wordt ontbonden, doch afnemer de door gebruiker geleverde goederen reeds heeft gebruikt, dan heeft afnemer geen recht op restitutie van het volledige aankoopbedrag, doch slechts een gedeelte, rekening houdend met voormeld gebruik en slijtage.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken op grond van de wet en uit hoofde van de overeenkomst met afnemer.

5. Indien gebruiker de overeenkomst op grond van de voorgaande bepalingen ontbindt, is gebruiker jegens afnemer of derden niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

6. Gebruiker behoudt steeds het recht (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde goederen of diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Gebruiker is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de geleverde goederen en/of diensten door of namens afnemer. Gebruiker is ook nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.

3. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is daarenboven te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de verzekering van gebruiker in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 16 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derde worden gebracht. De juridische levering is hier bepalend, dus het moment dat afnemer zijn volledige rechten verkrijgt. Dit kan ook zo zijn terwijl de zaak nog niet door afnemer is afgehaald of door gebruiker is bezorgd.

2. Het bepaalde in lid 1 laat het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld: stakingen, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, gebrek aan arbeidskrachten, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur en elke andere omstandigheid, waardoor de normale gang van zaken in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door gebruiker in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

5. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en overige wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

2. Het is afnemer niet toegestaan veranderingen in de geleverde goederen en/of diensten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan afnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Voormelde zaken zijn uitsluitend bestemd om door afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit.

4. Gebruiker behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden voor afnemer toegenomen kennis voor eigen (commerciële) doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Gebruiker is hiervoor geen (extra) vergoeding verschuldigd aan afnemer.

Artikel 19 Geheimhouding en AVG

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van of over elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning of geheimhouding, dan is gebruiker jegens afnemer of derden niet gehouden tot schadevergoeding en is afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.3. Afnemer heeft kennisgenomen van en verklaart akkoord te gaan met het privacybeleid (AVG) van gebruiker, zoals dat is vermeld op de website van gebruiker (https://www.weezr.nl/privacy-policy).

Artikel 20 Doorlevering

1. Eventuele doorlevering door afnemer aan derden van door gebruiker (op)geleverde goederen en/of onderdelen, geschiedt voor rekening en risico en onder volledige verantwoordelijkheid van afnemer.

2. Het is tevens de verantwoordelijkheid van afnemer om bij doorlevering te bepalen dat dit niet geschiedt aan zogenoemde “sanctielanden”, dat wil zeggen: landen ten aanzien waarvan nationale of internationale handelsbeperkingen gelden. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van doorlevering van goederen en/of onderdelen naar sanctielanden. 3. Afnemer vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 21 Niet-overname personeel

Afnemer zal, behoudens voorafgaande instemming van gebruiker, op generlei wijze medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van de overeenkomst met afnemer beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22 Toepasselijk recht

1. Op elke offerte van gebruiker en elke overeenkomst tussen gebruiker en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en/of indien afnemer in het buitenland is gevestigd.

2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, tenzij gebruiker daar in relatie tot afnemer alsnog (geheel of gedeeltelijk) voor opteert.

Artikel 23 Geschillen

1. De Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het internationale recht bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 24 Uitleg en wijziging van de voorwaarden

1. Ingeval van noodzakelijke uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

2. Gebruiker is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden, zoals die geldt ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst